Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Bài giảng Tư duy sáng tạo và Kinh tế sáng tạo

Bạn thiếu khách hàng?  Giải pháp hiệu quả đây (link)


I. GIỚI THIỆU
II. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ
III. BÍ QUYẾT
IV. KHỞI NGHIỆP
V. QUẢN TRỊ


VI. TÁI CẤU TRÚC
VII. VIỆC LÀM
VIII. TƯ DUY - PHƯƠNG PHÁP
IX. KHÓA HUẤN LUYỆN


Trần Ngọc Truyền & Lý Trường Chiến
----------------------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề sáng tạo đổi mới: link1, link2, link3, link4
Bạn thiếu khách hàng?  Giải pháp hiệu quả đây (link)