Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép thay thế


Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Nguyên tắc của phép thay thế - SUBSTITUTE.
Một số câu hỏi gợi mở phép thay thế:
- Có thể thay thế hay hoán đổi bộ phận nào trong hệ thống? Can I replace or change any parts?
- Có thể thay thế nhân sự nào? Can I repalce someone involved?.
- Qui tắc nào có thể được thay đổi? Can the rule be changed?
- Có thể dùng nguyên liệu, vật liệu nào khác? Can I use other ingredients or materials?
- Có thể dùng qui trình / thủ tục nào khác? Can I use other processes or procedures?
- Có thể thay tên khác? What if I change its name? 

- Có thể dùng ý tưởng này tại địa điểm khác? Can I use this idea in a different place? 
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.


1. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)2. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)3. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)4. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)5. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)6. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)7. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)8. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)9. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)10. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)11. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)12. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)13. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)14. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)15. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)16. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)17. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)18. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)19. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)20. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)21. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)22. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)23. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)24. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)25. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
26. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
27. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
28. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
29. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
30. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
31. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
32. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

33. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)34. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)35. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)36. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)37. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)38. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)39. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)40. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


41. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)42. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)43. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)44. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)45. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)46. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)47. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)48. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)49. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)50. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)51. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)52. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)53. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)54. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)55. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)56. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)57. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)58. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)59. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)60. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)61. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)62. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)63. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)64. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)65. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)66. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)67. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)68. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)69. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)70. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)71. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)72. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)73. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)74. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)75. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)76. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)77. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)78. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)79. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)80. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)81. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)82. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)83. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)84. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)85. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)86. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)87. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)88. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


89. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)90. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)91. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)92. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)93. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)94. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)95. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)96. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)97. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)98. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)99. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)100. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)101. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)102. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)103. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)104. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


105. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
106. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
107. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
108. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)109. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)110. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)111. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)112. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)113. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)114. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
115. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
116. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)117. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)118. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)119. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)120. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)121. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)122. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)123. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


124. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)125. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)126. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)127. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)128. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)129. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)130. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)131. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)132. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)133. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)134. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)135. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)136. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)137. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)138. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)139. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)140. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)141. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)142. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)143. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)144. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)145. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)146. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)147. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)148. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)149. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)150. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)151. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)152. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)153. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)154. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
155. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)156. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)158. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)159. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)160. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)161. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)162. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)163. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
164. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)165. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)166. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)167. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)168. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)169. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)170. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)171. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)172. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)173. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)174. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)175. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)176. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)177. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


178. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 179. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)180 .Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)181. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)182. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)183. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)184. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)185. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)186. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)187. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

198. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)189. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)190. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)191. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)192. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)193. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)194. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)195. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
196. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

197. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


198. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)199. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)200 .Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.