Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép thay thế


Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Nguyên tắc của phép thay thế - SUBSTITUTE.
Một số câu hỏi gợi mở phép thay thế:
- Có thể thay thế hay hoán đổi bộ phận nào trong hệ thống? Can I replace or change any parts?
- Có thể thay thế nhân sự nào? Can I repalce someone involved?.
- Qui tắc nào có thể được thay đổi? Can the rule be changed?
- Có thể dùng nguyên liệu, vật liệu nào khác? Can I use other ingredients or materials?
- Có thể dùng qui trình / thủ tục nào khác? Can I use other processes or procedures?
- Có thể thay tên khác? What if I change its name? 

- Có thể dùng ý tưởng này tại địa điểm khác? Can I use this idea in a different place? 
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.


1. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)2. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)3. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)4. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)5. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)6. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)7. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)8. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)9. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)10. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)11. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)12. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)13. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)14. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)15. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)16. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)17. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)18. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)19. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)20. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)21. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)22. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)23. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)24. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)25. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
26. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
27. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
28. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
29. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
30. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
31. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
32. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

33. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)34. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)35. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)36. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)37. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)38. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)39. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)40. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


41. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)42. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)43. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)44. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)45. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)46. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)47. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)48. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)49. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)50. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)51. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)52. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)53. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)54. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)55. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)56. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)57. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)58. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)59. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)60. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)61. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)62. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)63. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)64. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)65. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)66. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)67. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)68. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)69. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)70. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)71. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)72. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)73. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)74. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)75. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)76. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)77. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)78. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)79. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)80. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)81. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)82. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)83. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)84. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)85. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)86. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)87. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)88. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


89. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)90. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)91. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)92. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)93. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)94. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)95. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)96. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)97. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)98. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)99. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)100. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)101. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)102. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)103. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)104. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


105. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
106. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
107. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
108. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)109. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)110. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)111. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)112. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)113. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)114. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
115. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
116. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)117. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)118. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)119. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)120. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)121. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)122. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)123. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


124. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)125. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)126. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)127. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)128. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)129. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)130. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)131. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)132. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)133. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)134. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)135. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)136. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)137. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)138. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)139. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)140. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)141. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)142. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)143. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)144. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)145. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)146. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)147. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)148. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)149. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)150. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)151. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)152. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)153. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)154. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
155. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)156. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)158. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)159. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)160. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)161. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)162. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)163. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
164. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)165. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)166. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)167. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)168. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)169. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)170. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)171. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)172. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)173. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)174. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)175. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)176. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)177. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


178. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 179. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)180 .Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)181. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)182. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)183. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)184. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)185. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)186. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)187. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

198. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)189. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)190. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)191. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)192. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)193. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)194. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)195. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
196. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

197. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


198. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)199. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)200 .Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét