Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép kết hợp

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Nguyên tắc của phép kết hợp - COMBINE.
Một số câu hỏi gợi mở phép kết hợp:
- Ý tưởng / thành phần nào có thể kết hợp được? What ideas or parts can be combined?
-  Tôi có thể kết hợp / tái kết hợp mục đích của các đối tượng? Can I combine or recombine its parts’ purposes?
- Tôi có thể kết hợp hoặc hòa trộn yếu tố này với các yếu tố khác? Can I combine or merge it with other objects?
- Cái gì có thể kết hợp để gia tăng tính hữu dụng? What can be combined to maximize the number of uses?
- Những vật liệu nào có thể kết hợp với nhau? What materials could be combined?
- Tôi có thể kết hợp những năng lực khác nhau để cải thiện vấn đề? Can I combine diffirent talents to improve it?
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.

...

3. Một số hình ảnh minh họa.

1. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

2. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

3. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


4. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

5. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

6. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

7. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
8. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
9. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
11. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

12. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
13. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
14. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
15. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

16. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
17. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)18. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
19. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

20. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
21. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
22. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
23. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

24. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
25. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
26. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
27. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

28. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
29. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
30. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)31. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

32. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)33. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
34. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)35. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

36. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
37. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
38. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)39. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

40. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
41. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
42. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

43. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

44. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
45. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
46. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

47. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

48. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
49. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
50. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

51. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

52. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
53. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
54. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

55. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

56. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
57. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
58. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

59. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

60. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
61. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
62. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

63. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

64. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
65. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
66. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

67. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

68. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
69. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

70. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
71. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
72. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
73. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
74. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
75. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
76. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
77. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
78. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
79. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
80. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
81. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
82. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
83. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
84. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

85. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
86. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
87. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
88. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
89. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
90. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
91. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
92. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
93. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
94. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
95. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
96. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
97. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
98. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
99. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
100. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
101. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
102. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
103. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
104. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
105. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
106. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
107. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
108. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
109. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
110. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
111. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
112. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
113. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
114. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

115. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
116. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
117. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
118. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
119. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
120. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
121. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
122. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
123. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
124. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
125. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
126. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
127. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
128. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
129. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
130. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
131. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
132. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
133. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
134. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
135. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
136. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
137. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
138. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
139. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
140. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
141. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
142. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
143. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
144. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
145 . Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
146. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


  
147. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
148. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
149. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
150. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
151. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
152. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
153. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
154. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
155. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
156. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
157. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
158. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
159. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


  
  
160. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
161. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
162. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
163. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
164. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
165. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
166. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
167. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
168. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
169. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
170. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
171. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
172. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
173. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
174. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
175. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
176. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
177. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
178. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
179. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
180. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
181. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
182. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
183. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
184. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
185. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
186. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
187. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
188. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
189. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

190. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
191. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
192. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
193. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
194. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
195. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
196. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
197. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
198. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
199. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
200. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét