Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép thích ứng

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Nguyên tắc của phép thích ứng - ADAPT.
Một số câu hỏi gợi mở phép thích ứng:
- Đối tượng ta đang xem xét giống với cái gì khác? What else is like it?
- Có cái gì tương tự với đối đối tượng ta đang xem xét nhưng trong một tình huống khác? Is there something similar to it, but in a different context?
- - Ý tưởng nào khác có thể đề xuất? What other ideas does it suggest?
- Cái gì tôi có thể copy, mượn hay đánh cắp? What could I copy, borrow or steal?
- Tôi có thể tương tác với ai? Whom could I emulate?
- Ý tưởng nào tôi có thể hợp nhất? What ideas could I incorporate?
- Quá trình nào có thể được thích ứng? What processes can be adapted?
- Ý tưởng nào ngoài lĩnh vực của tôi có thể hợp nhất? What ideas outside my field can I incorporate?
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.
...


3. Một số hình ảnh minh họa.

1. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


2. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

3. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

4. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

5. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
6. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

7. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
8. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

9. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
10. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

11. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

12. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

13. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

14. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

15. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

16. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

17. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

18. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

19. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

20. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

21. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

22. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

23. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

24. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

25. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

26. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

27. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

28. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

29. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

30. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

31. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

32. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

33. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

34. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

35. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

36. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

37. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

38. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

39. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
40. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
41. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
42. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

43. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
44. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
45. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
46. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
47. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
48. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

49. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

50. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

51. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

52. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
53. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

54. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

55. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

56. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

57. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
58. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

59. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

60. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
61. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
62. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
63. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
64. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
65. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
66. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
67. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
68. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
69. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


70. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
71. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
72. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
73. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
74. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
75. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)76. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
77. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
78. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
79. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

80. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


81. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
82. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
83. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
84. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
85. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
86. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
87. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
88. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
89. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
90. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
91. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
92. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
93. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
94. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
95. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
96. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
97. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
98. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
99. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

100. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

101. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
102. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
103. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
104. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
105. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
106. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
107. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
108. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
109. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
110. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

111. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
112. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
113. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
114. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
115. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
116. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
117. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
118. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
119. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

120. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)121. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
122. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
123. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
124. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
125. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
126. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
127. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
128. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
129. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
130. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
131. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
132. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
133. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
134. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
135. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
136. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
137. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
138. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
139. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

140. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


141. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
142. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
143. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
144. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
145. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
146. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
147. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
148. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
149. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

150. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
151. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
152. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
153. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
154. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
155. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
156. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
157. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
158. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
159. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
160. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

161. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

162. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
163. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
164. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
165. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
166. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
167. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
168. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
169. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

170. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
171. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
172. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
173. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
174. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
175. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
176. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
177. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
178. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
179. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
180. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

181. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

182. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


183. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
184. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

185. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

186. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


187. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
188. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
189. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)190. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


191. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


192. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

193. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

194. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

195. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

196. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

197. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

198. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

199. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

200. Phép thích ứng: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét