Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép dùng cho mục đích khác

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
1. Nguyên tắc của phép dùng vào việc khác - PUT.
Một vài câu hỏi gợi mở:
- Đối tượng đang xem xét có thể dùng vào mục đích khác? What else can it be used for?
- Đối tượng đang xem xét có thể dùng bởi người khác với mục đích khác? Can it be used by people other than those it was originally intended for?
- Trẻ em hay người già sử dụng đối tượng đang xem xét như thế nào? How would a child use it? An older person?
- Có cách nào khác sử dụng đối tượng đang xem xét không? Are there new ways to use it in its current shape or form?
- Có thể sử dụng ý tưởng này trong lĩnh vực khác, thị trường khác? Can I use this idea in other markets or industries?
- …

2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.

1. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


2. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
3. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
4. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
5. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
6. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
7. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
8. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
9. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
10. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
11. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
12. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
13. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
14. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
15. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
16. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
17. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
18. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
19. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
20. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
21. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
22. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
23. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
24. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
25. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
26. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

27. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
28. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
29. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
30. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
31. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 32. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
33. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
34. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
35. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
36. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
37. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
38. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
39. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
40. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
41. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
42. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
43. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
44. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
45. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
46. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
47. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
48. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 49. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
50. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
51. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
52. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
53. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
54. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
55. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
56. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
57. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
58. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
59. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


60. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
61. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
62. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
63. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
64. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
65. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
66. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
67. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
68. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
69. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

70. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
71. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
72. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
73. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
74. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
75. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
76. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
77. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
78. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
79. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

80. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
81. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
82. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
83. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
84. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
85. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
86. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
87. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
88. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
89. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
90. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
91. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
92. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
93. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
94. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
95. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
96. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
97. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
98. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
99. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

100. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

101. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
102. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
103. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
104. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
105. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
106. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
107. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
108. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
109. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
110. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
111. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
111. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
112. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
113. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
114. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
115. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
116. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
117. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
118. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
119. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
120. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
121. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
122. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
123. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
124. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
125. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
126. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
127. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
128. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
129. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
130. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
131. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
132. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
133. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
134. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
135. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
136. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
137. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
138. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
139. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
140. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
141. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
142. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
143. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
144. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
145. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
146. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
147. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
148. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
149. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
150. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
151. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
152. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
153. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
154. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
155. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
156. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
157. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
158. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
159. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

160. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


161. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
162. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
163. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
164. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
165. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
166. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
167. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
168. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
169. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

170. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

171. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


172. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


173. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


174. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


175. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


176. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


177. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


178. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


179. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


180. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


181. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


182. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


183. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


184. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


185. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


186. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


187. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


188. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


189. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


190. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


191. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


192. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


193. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


194. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


195. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


196. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 

197. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


198. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


199. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 
200. Phép dùng cho mục đích khác: Hãy bình luận. (ảnh: nguồn internet) 


Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền
Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét