Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép hạn chế / loại bỏ

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
1. Nguyên tắc của phép hạn chế / loại bỏ - ELIMINATE.
Một vài câu hỏi gợi mở phép hạn chế / loại bỏ:
- Tôi có thể đơn giản hóa đối tượng như thế nào? How can I simplify it?
- Bộ phận nào có thể loại bỏ mà không làm thay đổi tính năng hệ thống? What parts can be removed without altering its function?
- Bộ phận nào không mang tính cốt lõi hay không cần thiết? What is non-essential or unnecessary?
- Qui tắc nào có thể hạn chế hoặc loại bỏ? Can the rules be eliminated?
- Tôi thực hiện với qui mô nhỏ hơn sẽ ra sao? What if I made it smaller?
- Tính chất nào của hệ thống tôi có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ? What feature can I understate or omit?
- Tôi có thể chia tách hệ thống thành các bộ phận khác nhau? Should I split it into different parts?
- Tôi có thể làm cho đối tượng tinh gọn hơn? Can I compact or make it smaller?
- …
2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.


1. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 


2. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
3. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
4. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
5. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
6. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
7. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
8. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
9. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
10. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
11. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
12. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
13. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
14. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
15. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
16. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
17. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
18. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
19. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

20. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

21. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
22. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
23. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
24. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
25. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
26. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
27. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
28. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
29. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

30. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
31. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
32. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
33. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
34. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
35. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
36. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
37. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 38. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
39. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
40. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
41. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
42. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
43. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
44. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
45. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
46. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
47. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
48. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
49. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

50. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
51. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
52. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
53. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
54. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
55. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
56. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
57. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
58. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
59. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

60. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

61. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
62. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
63. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
64. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
65. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
66. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
67. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
68. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
69. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

70. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
71. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
72. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
73. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
74. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
75. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
76. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
77. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
78. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
79. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
80. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
81. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
82. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
83. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
84. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
85. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
86. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
87. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
88. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
89. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
90. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
91. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
92. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
93. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
94. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
95. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
96. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
97. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
98. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
99. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

100. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

101. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
102. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
103. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
104. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
105. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
106. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
107. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
108. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
109. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
110. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

111. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
112. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
113. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
114. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
115. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
116. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
117. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
118. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
119. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

120. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

121. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
122. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
123. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
124. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
125. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
126. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
127. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
128. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
129. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

130. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
131. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
132. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
133. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
134. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
135. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
136. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
137. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
138. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
139. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
140. Phép hạn chế / loại bỏ: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 


Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền
Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét