Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép điều chỉnh

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Nguyên tắc của phép điều chỉnh - MODIFY.
Một vài câu hỏi gợi mở phép điều chỉnh:
- Yếu tố nào có thể điều chỉnh lớn hơn? What can be magnified or made large?
- Yếu tố nào có thể cường điệu hoặc cực đoan? What can be exaggerated or overstated?
- Yếu tố nào có thể cao hơn, to hơn hay mạnh hơn? What can be made higher, bigger or stronger?
- Tôi có thể gia tăng tần số của hệ thống? Can I increase its frequency?
- Yếu tố nào có thể lặp lại? Tôi có thể tạo ra nhiều bản sao? What can be duplicated? Can I make multiple copies?
- Tôi có thể bổ sung them những đặc trưng mới hoặc giá trị mới? Can I add extra features or somehow add extra value?
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.

1. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 


2. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

3. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
4. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
5. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
6. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
7. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
8. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)9. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
10. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
11. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
12. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
13. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
14. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
15. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

16. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
17. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
18. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
19. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
20. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
21. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
22. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
23. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
24. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
25. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
26. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
27. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
28. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
29. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
30. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
31. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
32. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

33. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
34. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
35. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

36. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
37. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
38. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
39. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
40. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

41. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

42. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
43. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
44. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

45. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
46. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
47. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
48. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

49. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

50. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

51. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

52. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

53. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

54. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

55. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

56. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

57. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

58. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

59. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


60. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
61. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
62. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
63. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
64. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
65. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
66. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
67. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
68. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
69. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

70. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
71. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
72. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
73. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
74. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
75. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
76. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
77. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
78. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
79 Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

80. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
81. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
82. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
83. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
84. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
85. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
86. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
87. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
88. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

89. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
90. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

91. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

92. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

93. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
94. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

95. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

96. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

97. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

98. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

99. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

101. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

102. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

103. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

104. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

105. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

106. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

107. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

108. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

109. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

110. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

111. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

112. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

113. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

114. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

115. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

116. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

117. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

118. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

119. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


120. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

121. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


122. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


123. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


124. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


125. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


126. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


127. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


128. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


129. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


130. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


131. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


132. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


133. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


134. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


135. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


136. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


137. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


138. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


139. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


140. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


141. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


142. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


143. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


144. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


145. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


146. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


147. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


148. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


149. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)150. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


151. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
152. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
153. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
154. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
155. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
156. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
157. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

158. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
159. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)160. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

161. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

162. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


163. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


164. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

165. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

166. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
167. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
168. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
169. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

170. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
171. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
172. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
173. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
174. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
175. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
176. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
177. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
178. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
179. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

180. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


181. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
182. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
183. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
184. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
185. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
186. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
187. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
188. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
189. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
190. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
191. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
192. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
193. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
194. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
195. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
196. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
197. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
198. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
199. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
200. Phép điều chỉnh: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Trần Ngọc Truyền
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét