Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Phương pháp SCAMPER - Phép tái cấu trúc / đảo ngược

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
1. Nguyên tắc của phép tái cấu trúc / đảo ngược - REARRANGE / REVERSE
Một vài câu hỏi gợi mở:
- Có phương án cấu trúc khác tốt hơn phương án hiện hành? What other arrangement might be better?
- Có thể hoán đổi bộ phận này với bộ phận khác trong hệ thống? Can I interchange components?
- Có thể bố trí theo lớp hay theo chuỗi? Are there other patterns, layouts or sequences I can use?
- Có thể hoán đổi giữa tác nhân và hệ quả? Can I transpose cause and effect?
- Có thể thay đổi nhịp điệu hay lịch trình của kế hoạch? Can I change pace or change the schedule of delivery?
- Có thể hoán đổi giữa yếu tố tích cực và yếu tố tiêu cực? Can I transpose positives and negatives?
- Có thể tác động ngoại vi thay vì chính diện? Tác động bên trên thay vì bên dưới? Tác động bên dưới thay vì bên trên? Should I turn it around? Up instead of down? Down instead of up?
- Xem xét vấn đề/bài toán theo chiều hướng ngược lại? What if I consider it backward?
- Thực hiện ngược lại với dự định ban đầu? What if I try doing the exact opposite of what I originally intended?
- …

2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.

1. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 2. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

3. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

4. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

5. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

6. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

7. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

8. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

9. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

10. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

11. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 12. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 

13. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 14. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
15. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 16. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
17. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 18. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet) 
19. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

20. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
21. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
22. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
23. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
24. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
25. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
26. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

27. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
28. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
29. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
30. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
31. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

32. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
33. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
34. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
35. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
36. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

37. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
38. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
39. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
40. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
41. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
42. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
43. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
44. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
45. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
46. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
47. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
48. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
49. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
50. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
51. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
52. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
53. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
54. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
55. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
56. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
57. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
58. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


59. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

60. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
61. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
62. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
63. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
64. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
65. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
66. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
67. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
68. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
69. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
70. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
71. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)72. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
73. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
74. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
75. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
76. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
77. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
78. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
79. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
80. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
81. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
82. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
83. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
84. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
85. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
86. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
87. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)\\
88. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
89. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
90. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
91. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
92. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
93. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
94. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
95. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
96. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
97. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
98. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
99. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)
100. Phép tái cấu trúc / đảo ngược: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)


Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền
Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét