Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Đổi mới sáng tạo và quản lý đổi mới sáng tạoSàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
Kết quả của đổi mới là những sản phẩm hoặc dịch vụ mới mang lại lợi ích cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận và mua, từ đó tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.
Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra và ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.
Đổi mới = ý tưởng + sáng chế + khai thác hay nói cách khác “Đổi mới là tri thức được thương mại hóa thành công”.
Bất kỳ đổi mới nào cũng có ba thuộc tính cơ bản. Không cần phải mới so với thế giới mà chỉ cần mới trong một khu vực địa lý nhất định hoặc trong một hoàn cảnh nhất định, có thể chỉ cần là mới hơn so với những cái đã có hoặc những điều đã biết đó là tính mới lạ. Đem lại lợi ích thực sự cho nhiều người đó là tính hữu ích. Tính thành công là thành công về mặt thương mại, thành công trong cơ cấu tổ chức, thành công trong cơ cấu tái sản xuất.
Chúng ta cần phân biệt “Đổi mới là tri thức được thương mại hóa thành công”, còn “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” và được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế. “Đổi mới” mang tính tập thể so với “Sáng chế” mang tính cá nhân hơn.
Theo tính chất, đổi mới gồm đổi mới hành chính tổ chức và đổi mới kỹ thuật; theo độ sâu, đổi mới bao gồm đổi mới tuần tự (hay gọi là cải tiến), đổi mới triệt để (hay còn gọi là đổi mới đột phá); theo lĩnh vực, đổi mới được phân thành đổi mới công nghệ, đổi mới tiếp thị, đổi mới cơ cấu tổ chức, đổi mới chiến lược...
Nói chính xác, mục đích chính của đổi mới là nhằm thương mại hóa tri thức và tạo ra lợi nhuận từ việc đổi mới. Nếu một quốc gia hay một doanh nghiệp không đổi mới thì sẽ không thể tạo ra được lợi thế cạnh tranh, sản phẩm và hàng hóa của quốc gia hay doanh nghiệp sẽ bị thụt lùi so với các quốc gia hay doanh nghiệp khác đây là hình thức “Quản lý đổi mới”. Để tạo ra sức cạnh tranh trên thương trường, thông thường các doanh nghiệp sử dụng các cách thức chính sau đây:
-      Hạ giá sản phẩm, dịch vụ.
-      Tạo ra sự khác biệt của sản phẩm, dịch vụ.
-      Hoặc áp dụng cả hai cách thức trên.
Quản lý đổi mới đòi hỏi các doanh nghiệp khuyến khích sự sáng tạo của các cá nhân trong tổ chức và biết chấp nhận rủi ro. Quản lý đổi mới cần phải xem xét tất cả các bước thực hiện, các yếu tố có liên quan để đưa ra quyết định chính xác cho việc cung cấp ra thị trường một sản phẩm, dịch vụ mới nhưng những quyết định này cũng chứa đựng nhiều bất trắc, thậm trí rủi ro.
Quá trình đổi mới theo trình tự quy trình từ phát minh ra ý tưởng đổi mới trên cơ sở chiến lược, năng lực và kiến thức kinh doanh (giai đoạn tiền thân) đến lập kế hoạch thực hiện; triển khai thực hiện đổi mới và thương mại hóa sản phẩm.
Những nghiên cứu về Hệ thống Đổi mới Quốc gia (National Innovation System - NIS), đổi mới công nghệ là một quá trình có các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp liên kết với nhau. Đổi mới là một quá trình tích lũy liên tục, bao hàm không chỉ là những đổi mới cơ bản và những cải tiến mà còn cả việc phổ biến, hấp thụ và sử dụng đổi mới. Đổi mới được coi là sự phản ánh không chỉ cho KH&CN, mà còn phản ánh sự học tập tương tác trong quá trình sản xuất và kinh doanh.
Theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới, các hoạt động KH&CN luôn gắn kết, hòa trộn với các hoạt động kinh tế - xã hội, các hoạt động nghiên cứu và phát triển (NC&PT). Trong đó các hoạt động ngoài NC&PT đều có chung một mục tiêu là tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành, quốc gia.
Trong mô hình hệ thống đổi mới, ba thành phần chủ yếu của hệ thống được liên kết chặt chẽ với nhau, trong đó: Trường Đại học và các Viện NC&PT chính là nơi sản sinh ra tri thức, làm nền tảng cho quá trình đổi mới; Doanh nghiệp chính là nơi diễn ra và thực hiện quá trình thương mại hóa tri thức được sản sinh từ các Trường Đại học, các Viện NC&PT và đóng vai trò trung tâm của quá trình đổi mới; Nhà nước đóng vai trò điều phối, hỗ trợ và tạo lập môi trường thuận lợi cho quá trình sản sinh ra tri thức cũng như quá trình thương mại hóa trí thức thông qua hệ thống chính sách đổi mới.
Chính sách của Nhà nước không thể chỉ tuyên bố bằng lời, mà phải thể hiện trên một loại văn bản của Nhà nước, gọi chung là văn bản quy phạm pháp luật. Một số diễn giả cho rằng, chính sách đổi mới là sự can thiệp của Nhà nước dẫn đến sự thay đổi kỹ thuật và các hình thức đổi mới khác, bao gồm chính sách NC&PT, chính sách công nghệ, chính sách cơ sở hạ tầng, chính sách vùng và chính sách giáo dục.
Trong các chính sách đổi mới cần đảm bảo được môi trường chính trị ổn định cho phát triển, môi trường kinh tế cạnh tranh lành mạnh. Đặc biệt, tập trung vào các vấn đề như đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp về tài chính cho hoạt động đổi mới.
Với nền kinh tế thị trường như hiện nay, việc đổi mới công nghệ để cạnh tranh và tăng lợi nhuận càng gay gắt đòi hỏi cần bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ để ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời kích thích năng lực công nghệ nội sinh trong các quốc gia. Tuy sáng chế mang tính cá nhân và đổi mới mang tính tập thể nhưng trong các chính sách đổi mới cần quy định cụ thể về quyền Sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền hợp pháp của các chủ sở hữu sáng chế, đồng thời khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo ra tri thức mới làm tiền đề mới cho quá trình đổi mới.
Tóm lại, chính sách đổi mới là tổng hợp tất cả các mục tiêu và phương pháp nhằm hướng tới thúc đẩy các quá trình đổi mới để tạo ra các sản phẩm, quy trình công nghệ mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, quy trình công nghệ đó. Mục tiêu chung của chính sách đổi mới là tạo ra môi trường thuận lợi thúc đẩy các hoạt động đổi mới phát triển và đạt hiệu quả.
Nói chung, trong bối cảnh cuộc cách mạng KH&CN hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều đầu tư cho hoạt động NC&PT hàng năm. Để thúc đẩy quá trình đổi mới cần: Hợp tác giữa khoa học và công nghiệp; hình thành và phát triển doanh nghiệp dựa trên công nghệ; chính sách chùm và mạng lưới (chuỗi giá trị); chính sách thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ đổi mới; phát triển nguồn nhân lực và tinh thần doanh nhân.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.